PHOTON ENERGY GROUP

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“)

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“)

TYTO ZÁSADY UPRAVUJÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DÁLE I COOKIE POLICY. 

1. Správce osobních údajů

Společnost Photon Energy N.V., se sídlem Barbara Strozzilaan 201, Amsterdam 1083 HN, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku nizozemské obchodní komory (Kamer van Koophandel), číslo v obchodním rejstříku: 51447126, daňové identifikační číslo: NL850020827B01 a Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160078, IČ: 29015367 (dále jen „Správce“ nebo „My“) poskytují služby v oblasti solární energetiky, přičemž v rámci své činnosti spravují webové stránky photonenergy.com (dále jen „Webové stránky“). 

2. Zpracování osobních údajů

V rámci svojí činnosti zpracováváme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) osobní údaje návštěvníků Webových stránek a dále osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely (dále jen „Uživatel“ nebo „Vy“). 

Osobními údaji jsou ve smyslu Nařízení veškeré údaje o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Osobní údaje“). Osobní údaje mohou být zpracovány s Vaším souhlasem nebo bez něj.

Zpracován osobních údajů, ke kterému potřebujeme Váš souhlas:

 • zpracování CV.

Zpracování Osobních údajů, ke kterému Váš souhlas nepotřebujeme: 

 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv, 
 • splnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy, 
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých Osobních údajů je omezen na Osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku, 
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Osobní údaje zpracováváme jako správce. Osobní údaje mohou v některých případech zpracovávat i zpracovatelé, jejichž seznam Vám na Vaši žádost zpřístupníme. 

3. Zpracovávání Osobních údajů z Webových stránek

Z Webových stránek zpracováváme následující Osobní údaje: 

 • IP adresa,
 • zhlédnuté stránky,
 • datum a čas zhlédnutí,
 • referrer URL.

Při každém přístupu na Webovou stránku jsou nám zprostředkovány údaje o použití Webové stránky, které jsou uloženy do protokolových souborů.

Osobní údaje zpracováváme výhradně pro statistické účely v anonymní formě s cílem optimalizovat Webové stránky a za účelem ochrany serverů před zneužitím třetími stranami, což je náš  oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a chráníme tím i Vaše zájmy.

Dále jsou Osobní údaje zpracovávány pro účel plnění povinností ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Osobní údaje z Webových stránek zpracováváme automatizovaně, při zpracovávání Osobních údajů nepoužíváme profilování. Automatizované zpracování je takové zpracování osobních údajů, při kterém jsou používány výhradně automatické informační systémy, například jako jsou IT aplikace, software atd. 

4. Zpracování Osobních údajů pro účely marketingu

Dále zpracováváme následující Osobní údaje pro účely marketingu dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti: 

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefon.

Marketing zahrnuje zejména nabídku produktů a služeb skupiny Photon Energy. Nabídky Vám na základě Vašeho souhlasu můžeme zasílat elektronicky, zejména formou e-mailových zpráv. Máte možnost kdykoliv zažádat o zrušení této nabídky (opt out). 

Osobní údaje pro marketingové účely nejsou zpracovávány automatizovaně. 

5. Předávání Osobních údajů třetím stranám

Při zpracování Osobních údajů nedojde k žádnému neautorizovanému předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci (s výjimkami uvedenými níže). Shromážděné údaje se předávají výhradně ve skupině Photon Energy nebo orgánům veřejné moci, tedy státní správě a samosprávě, pokud jsme k tomu v rámci právních předpisů zavázáni.

Zajistíme dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování a jinému zneužití. 

6. Doba zpracování Osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s Webovými stránkami zpracováváme po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro marketingové účely, budeme je zpracovávat, dokud nepožádáte o zrušení tohoto procesu (opt out) nebo nestanoví-li jiný právní předpis delší dobu k uložení Osobních údajů. 

7. Práva v souvislosti se zpracováním Osobních údajů

Máte možnost uplatnit následující práva. Právo na: 

 • informaci, jaké Osobní údaje zpracováváme,
 • přístup k Osobním údajům,
 • opravu Osobních údajů,
 • výmaz Osobních údajů,
 • omezení zpracování Osobních údajů,
 • právo na přenositelnost Osobních údajů,
 • kopii Osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu Osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má Uživatel za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Výše uvedené máte právo uplatnit v písemné formě adresované do sídla jednoho ze Správců nebo prostřednictvím e-mailu: privacy@photonenergy.com. Naši reakci, případně informaci o přijatých opatřeních, Vám poskytneme co nejdříve od obdržení Vaší žádosti. 

8. Užívání Cookies

Takzvané cookies se používají k optimalizaci Webových stránek.  Cookie je textový soubor, který se buď dočasně uloží v operační paměti (dále jen „session cookie“) nebo je uložen na pevném disku (dále jen „stálé cookie“). Cookies obsahují např. informace o dosavadních přístupech Uživatele na příslušné servery popř. o tom, jaké nabídky byly doposud zhlédnuty. Uživatel má kdykoliv možnost zabránit ukládání cookies. Zpravidla se to děje odpovídajícím nastavením v prohlížeči nebo dalšími programy. Podrobnosti vyhledejte ve funkci „nápověda“ prohlížeče, který používáte. 

9. Využití služby Google Analytics

Tato Webová stránka využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží do Vašeho počítače a které umožňují analýzu způsobu Vašeho užívání Webové stránky. Informace, které cookie o užívání této Webové stránky vytvoří, se zpravidla přenesou a uloží na server společnosti Google v USA. V rámci členských států Evropské Unie nebo dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru společnost Google zkrátí, v případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce, Vaši IP adresu. Pouze ve výjimečných případech je přenesena celá IP adresa na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Na příkaz provozovatele této Webové stránky využije Google tyto informace k vyhodnocování užívání Webové stránky, vytváření zpráv o její aktivitě a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání Webové stránky a  internetu vůbec. IP adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojována s dalšími údaji, které má Google k dispozici. Můžete zabránit uložení cookies volbou v příslušném nastavení programu ve Vašem prohlížeči; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete možná schopni plně využívat veškeré funkce této Webové stránky. Dále můžete zabránit podchycování údajů společností Google, vytvořených prostřednictvím cookie a vztahujících se na způsob využívání Webové stránky (vč. Vaší IP adresy) jakož i zpracování těchto dat společností Google, stažením a instalací pluginu v prohlížeči, dostupného pod následujícím odkazem. 

10. Změny Zásad

Správce je oprávněn tyto Zásady měnit či doplňovat, změna bude účinná zveřejněním na Webových stránkách Poskytovatele. 

Disclaimer

1. Omezení odpovědnosti

Ačkoliv sestavujeme Webové stránky  s nejvyšší mírou opatrnosti, nepřebíráme žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uveřejněného obsahu. Neneseme žádnou odpovědnost za případné škody, které Vám mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek. Prostřednictvím využívání Webové stránky nevzniká žádný smluvní vztah mezi Uživatelem a některou ze společností skupiny Photon Energy.

2. Externí odkazy

V případě, že Webová stránka obsahuje propojení s webovými stránkami třetích stran (dále jen „externí odkazy“), podléhají tyto webové stránky odpovědnosti příslušných provozovatelů. V době propojení nebyla známa žádná porušení práva. Nemáme žádný vliv na aktuální ani budoucí vzhled a obsah propojených stránek. Neneseme žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Jakmile se dozvíme o porušení práva na propojených stránkách, budou odkazy na dotyčné stránky okamžitě odstraněny. 

Práva duševního vlastnictví, autorská práva a práva související s právem autorským

Obsahy, uveřejněné na Webové stránce podléhají ochraně autorských práv, případně jiných práv duševního vlastnictví. Každé nepovolené použití vyžaduje předchozí písemné svolení Photon Energy N.V. nebo příslušného držitele práv.

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.