Grantové a výzkumné projekty

Neustálý výzkum a vývoj je neoddělitelnou součástí naší vize budoucnosti, kde je čistá voda dostupná všem.

GRANTY A VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Inovace je jednou z našich základních hodnot.

Spolupracujeme s předními akademickými institucemi a účastníme se vládních výzkumných programů s cílem vyvíjet špičková řešení pro správu a úpravu vody.

PFAS_Tech

Cílem projektu je vývoj a ověření technologií umožňujících eliminaci kontaminace PFAS z životního prostředí. Je zaměřen na úpravu pitných vod a in situ sanaci horninového prostředí-podzemních vod.

program-trend-cz.png (14 KB)

Základní údaje: 

 • Evidenční číslo: FW06010686 
 • Název projektu: Eliminace PFAS v životním prostředí – vývoj invovativních in-situ sanačních metod a pokročilých technologií pro vodárenské aplikace – „PFAS_TECH“ 
 • Veřejná soutěž: 6. veřejná stoustěž programu TREND 
 • Hlavní příjemce: Photon Water Technology S. R. O. (PWT) 
 • Další účastník: Technická Univerzita v Liberci (TUL) 
 • Trvání projektu: 1.ledna 2023 - 31. prosince 2026 

EiCLaR

Enhanced In Bioremediation for Contaminated Land Remediation (EiCLaR) je konsorcium složené ze států EU a Číny, které si dalo za cíl vyvinout inovativní vědeckotechnické postupy pro bioremediaci in-situ. 

eiclar-landscape-1.jpg (241 KB)

800px-eu-flag-yellow-high.jpg (21 KB)

Tyto inovace budou aplikovány v průmyslových procesech pro rychlé a nákladově efektivní odstranění řady životní prostředí znečišťujících látek, jako jsou chlorovaná rozpouštědla, těžké kovy a pesticidy. Díky tomu bude možné rozšířit rozsah použití bioremediačních postupů na průmyslové areály a vody, které obsahují složité vysoce koncentrované směsi znečišťujících látek.

Projekt získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody 965945. 

Základní údaje: 

 • Evidenční číslo: 965945 
 • Výzva k předělání návrhů: H2020-NMBP-BIO-CN-2020 
 • Koordinátor projektu: ECOLE CENTRALE DE LYON, FRANCIE 
 • Trvání projektu: 1. ledna 2021 – 31. prosince 2024 

LIFEPOPWAT

LIFEPOPWAT je evropský projekt zaměřený na čištění vod kontaminovaných pesticidy pomocí inovativní technologie využívající uměle vybudované mokřady. 

Smyslem projektu LIFEPOPWAT je zmírnit rizika znečištění vody hexachlorcyklohexanem (HCH) ze starých skládek pesticidů pomocí technologie Wetland+ a následně toto řešení replikovat ve stejně zasažených místech v Evropě i mimo ni. Projekt nabídne srovnání účinnosti, snadnosti použití a udržitelnosti této technologie s konvenčními postupy.

lpw-transparent-logo.png (375 KB)

life-logo-1.jpg (156 KB)

Projekt je realizován díky příspěvku z programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie na podporu projektů v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a klimatu a Ministerstva životního prostředí České republiky. 

Základní údaje:  

 • Evidenční číslo: LIFE18 ENV/CZ/000374 
 • Trvání projektu: 1. ledna 2020 – 31. prosince 2023

 

Smart systém pro srážení živin (fosforu) v povrchových vodách

Regionální inovační program - Technologické vouchery.

Předmětem řešení projektu je ověření možnosti navržení, osazení, testování a optimalizace smart systému dávkování činidel pro srážení fosforu v povrchových vodách v praxi a v reálných podmínkách.

Projekt je cílený na problematiku odstraňování fosforu z povrchových vod, která je jedním z kritických předpokladů snížení eutrofizace a omezení růstu nežádoucích sinic a řas ve vodních nádržích. Dávkování činidel musí být z hlediska účinnosti a bezpečnosti provázáno na aktuální průtoky upravované vody, zároveň musí včasně reagovat na změny výsledného pH a turbidity. Jen tak lze docílit optimální dávky činidel a zároveň nepřesahovat koncentrační úrovně pro zajištění bezpečnosti ovlivňovaných vodních ekosystémů.

Systém bude možné ovládat i vzdáleně, předpokládá se nejen možnost plně sledovat proces dávkování činidel, ale i bezprostředně reagovat na základě přijímaných notifikací a upozornění s bezpečnostními pojistkami a možností vzdáleně upravit parametry dávkování či pozastavit provoz systému srážení. Smart systém tak bude splňovat požadavky na ekonomické, ekologické i bezpečnostní zajištění provozu. 

Projekt je podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje. 

Základní údaje: 

 • Evidenční číslo: OLP/3429/2021 
 • Celkové náklady projektu: 290 000,- KČ 
 • Dotace: 200 000,- KČ 
 • Trvání projektu: 1.čerence 2021 - 31.května 2022 

Voucher 2023

Užití biosenzorů v on-line monitoringu sanačních aplikací (Regionální inovační program - Technologické vouchery)

Projekt řeší vývoj prototypu on-line monitoringu s biosenzory pro sledování čištění různých druhů vod. Účelem projektu je vývoj prototypu zařízení pro on-line monitoring, které je adaptováno na využití biosenzorů pro monitorování vlivu různých sanačních technologií aplikovaných na povrchové, podzemní, pitné, odpadní (komunální i průmyslové) a skládkové vody, a ověření funkčnosti jednotlivých komponent zařízení i celého prototypu v laboratorních podmínkách a na lokalitách při monitoringu sanačních zásahů.

V rámci projektu bude ověřena technická proveditelnost - možnost navržení, osazení, testování, verifikace a optimalizace on-line monitoringu s biosenzory v praxi při monitoringu sanačních aplikací. Zařízení tohoto typu bude značným přínosem pro sanační technologie, které jsou klíčové pro zlepšení kvality vody a zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí a mají často i vliv na zlepšování stavu ekosystémů a posilování biodiverzity.

Projekt je podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje. 

Základní údaje: 

 • Evidenční číslo: OLP/3377/2023 
 • Celkové náklady projektu: 285 714 Kč 
 • Dotace: 200 000 Kč 
 • Trvání projektu: 1. července 2023 – 30. září 2024 

 

LIFE4ZOO

Hospodaření s vodními zdroji v návštěvnických atrakcích – technologie recirkulace vody FIT4USE (LIFE4ZOO)

 

Nadměrná spotřeba vody v zoologických zahradách se stává významným environmentálním problémem. Způsob, jakým dnes zoologické zahrady provozujeme, vede k využívání velkého množství vzácné a drahé pitné vody, nadměrné potřebě následného čištění odpadních vod a negativním dopadům na vody povrchové. Zoologické zahrady se navíc stále častěji potýkají s nedostatkem vody, například v době nedávného sucha v EU.

 

LIFE4ZOO se vypořádává s problémy jak neoptimálního využívání vody, tak nízké odolnosti zoo vůči jejímu nedostatku. Na dvou lokalitách – v zoologických zahradách v Liberci a Barceloně – demonstruje strukturovaný a integrovaný přístup k hospodaření s vodou, který zavádí opětovné využití vody v zahradě, významně snižuje množství odpadních vod, chrání povrchové vody a vytváří zásobu vody v uměle vytvořených mokřadech.

 

Projekt je realizován díky příspěvku z programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie na podporu projektů v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a klimatu a Ministerstva životního prostředí České republiky. 

 

 

zoo-new.png (22 KB)

life-logo-1.jpg (156 KB)

zoo-new-2.png (19 KB)

Základní údaje: 

 • Evidenční číslo: 101114509 LIFE22-ENV-CZ-LIFE4ZOO 
 • Koordinátor projektu: Technická univerzita v Liberci
 • Partneři projektu: Zoo Liberec, příspěvková organizace, Fundació Solidaritat UB, Universitat de Girona, Barcelona De Serveis Municipals SA
 • Trvání projektu: 1. září 2023–28. února 2027

 

Napište nám

Používáním těchto stránek souhlasíte s užitím souborů cookies.

Rozumím

Join our Newsletter

The copy needed. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod.

Amdgkas dkagd kaghd…

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy andTerms of Service apply.